Кафедра геодезії та картографії

У Київ. ун-ті з перших років існування було введено викладання окремих розділів курсу геодезії (теорія фігури Землі) на базі каб. геодез. приладів, переданого з Віленського ун-ту, що мав у своєму розпорядженні біля сотні приладів.

1838 заснована при фіз.-мат. відділенні філософського ф-ту Київ. ун-ту, як каф. астрономії, що невдовзі дістала назву “астрономії та геодезії”.

Першими викладачами геодезії були учні й послідовники так званої пулковської наук. школи В.Я. Струве – професори В.Ф. Федоров (1802-55) та А.П. Шидловський (1818-92). У доробку останнього – посіб. зі сферічної астрономії. Упродовж перших, більш ніж 30 років її існування, астрономо-геодез. визначення на території України були виключним напрямом дослідницької роботи каф. Експедиційні дослідження 1847-48 були пов’язані із проектом “Дуга Струве”, під час якого А.П. Шидловським  особисто було визначено 30 астрономо-геодез. пунктів у Харків. губ. та довготи Новгорода, Москви, Рязані, Тули та ін. Наук. здобутки вченого у зв’язку із сучас. відлунням його досліджень актуальні, а саме: за результатами проведення робіт та на підставі наданих матеріалів на 29-й сесії Комітету всесвітньої спадщини (15.07.2005, м. Дурбан, ПАР) транскордонний об’єкт “Геодез. дуга Струве” (пролягає територіями Норвегії, Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Росії, Білорусі, України, Молдови) було внесено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як об’єкт культури виняткової універсальної цінності.

У 1869 на каф. астрономії та геодезії працював проф. Моск. ун-ту (з 1890 дир. Пулковської обсерваторії), автор теорії кометних форм Ф.О. Бредіхін (1831-1904). За  кер. Б. на території України вперше створено 10 гравіметричних пунктів. Засновник київ. мат. школи проф. Д.О. Граве (1863-1939) зробив великий внесок у розробку осн. питань мат. теорії побудови геогр. карт. З 1894 перший лекц. курс картографії викладав астроном і геодезист Р.П. Фогель (1859-1919). Каф. функціонувала протягом всього періоду існування Київ. ун-ту: збереглась, навіть, після його докорінної реорганізації у Київ. ІНО (1920), де на одному з трьох новостворених ф-тів у Відділі природн. наук існував фіз.-мат. підвідділ з астрономо-геодез. циклом.

Після чергової реорганізації в 1933 було відроджено Київ. ун-т, у складі якого було засновано геол.-геогр. ф-т. З цього часу каф. геодезії відокремилась від каф. астрономії і разом з фізичної та економічної географії каф. затвердилась на геогр. відділенні цього ф-ту. У 1944 після повернення з евакуації каф. одержала назву “геодезії та картографії” у складі самостійного географічного ф-ту.

Каф. очолювали відомі вчені: д-р геол. наук, проф. П.К. Нечипоренко (1933-37); д-р тех. наук, проф. В.Г.  Леонтович (1944-46); канд. с.-г. наук, доц. М.М. Бєлонін (1946-53); канд. тех. наук, доц. П.І.  Михайловський (1953-54); канд. тех. наук, проф. А.С.  Харченко (1954-80); д-р тех. наук, проф. В.М.  Сердюков (1980-92); д-р тех. наук, проф. А.Г. Григоренко (1992-95); канд. геогр. наук, проф. А.М. Молочко (з 1995).

Станом на 01.01.2010 р. на каф. працюють 47 співроб., з яких 20 –  проф.-викл. склад. Серед них штатних викладачів 15.25 шт.од., у т. ч. 1 проф., 1 д-р наук, доцент, 8 канд. наук, доцентів, з них 1 – докторант, 1 канд. наук, асист. та 3 асист. без ступеня. Крім того: 2 докт. наук, проф. та 2 канд. наук, працюють за сумісн., з них 1 доц. та 1 ас. 2 канд. наук, доцю працюють на громадських засадах. Аспірантів – 12, з них 7 з відривом від виробництва.

У складі каф. функціонують 2 лаб.:
1. Навч. лаб. у складі 8 чол., з яких 7 спеціалістів та 1 лаборант, що забезпечують навч. процес;
2. Сектор картографії та геоінформатики у складі факультетської НДЛ, де працює 7 співробітників, в т. ч. 1 д-р наук, 1 канд. наук, мол. наук. співроб. та 5 інж. складу, які виконують наук.-досл. держбюджетну тематику. На каф. підготовлено бл. 1,5 тис. фахівців картографів, серед яких 6 іноземців, багато науковців (близько 60) кандидатів наук, 10 випускників каф. стали докторами наук (1 із них чл.-кор. та 1 акад. НАН України).

Каф. забезпечує проведення навч. практик студентів у Богуславському гідролого-гідрохімічному стаціонарі Київ. обл. (з 1998) та на базі табору Мрія у с. Плюти Обухів. р-ну Київ. обл. (з 2000). Проводить підготовку вищих наук. кадрів через асп-ру та докт-ру (12 асп. та 2 докт. 2010) з затвердженої ВАК України спец. 11.00.12 – геогр. картографія.

Міжн. зв’язки каф. здійснює з наук. та освіт. установами світу завдяки участі в роботі Міжн. картографічної асоціації (чл. комісії з теорет. картографії цієї організації проф. В.О. Шевченко); узгодженню змісту навч. програм в межах Євразійської Асоціації ун-тів. Ініціатор організації Міжн. картографічних конф. (1996, 1998, 2002), а також організації післядипломного навчання (в рамках спільного укр.-швед. пілот-проекту “Збір та реєстрація даних…”), співроб-ву (читання лекцій, спільні публікації) з науковцями Ін-ту картографії Дрезденського техн. ун-ту, підтримці студ. ініціатив з Європ. геогр. асоціації  EGA.

Щорічно публікується бл. 20 наук. праць, у т. ч. тези доповідей, статті, монографії, метод. посіб. На базі каф. видається зб. наук. праць “Картографія та вища школа” (з 1996 здійснено 15 випусків). Зб. затверджений ВАК України як фахове видання з геогр. наук. А.М. Молочко