Кафедра країнознавства та туризму

Кафедра країнознавства і туризму, може, одна з наймолодших “діточок” в університетській географічній “сім”ї”, але, незважаючи на “шкільний” вік, має досить “дорослий” доробок. Кафедра країнознавства і туризму була створена в 1990р.

Це були переломні часи в історії нашої держави, які створили об”єктивні передумови для утворення кафедри в університеті, для підготовки спеціалістів, необхідних саме на цьому етапі розвитку суспільства. Це був час здобуття Україною незалежності, коли суверенна, самостійна держава виходила на міжнародну арену.

Зміни в політичній і соціально-економічній ситуації, пов”язані з переходом на засади ринкової економіки та демократизація суспільного життя, викликали зміну міжнародних функцій нашої держави. Відповідно виникла потреба в міжнародних дослідженнях з геополітичних, етно-релігійних, соціально-економічних та інших питань, які становлять предметне коло географічного країнознавства. З іншого боку, входження України в світове співтовариство супроводжувалось розширенням різноманітних контактів, в тому числі й завдяки туристичним комунікаціям.

Туризм, як суспільне явище, притаманне людству, особливо розвинувся в другій половині ХХст., втягуючи в туристичний процес все більше й більше країн, все більше й більше людей. Наша країна не може стояти осторонь. До того часу наша держава обмежено й опосередковано була включена в світовий туристичний процес, мала зовсім інший досвід туристичної діяльності – заідеологізований, зорієнтований на власний стандарт обслуговування. Здобувши незалежність, країна “відкрилась” для людства.

Широкими й інтенсивними стали контакти українців із світом. Громадяни нашої країни отримали можливість побувати не тільки в різних куточках власної країни, а й за її межами, ознайомитись з побутом, життям, культурою інших країн. Нова країна викликала цікавість і за кордоном, спричинивши потік туристів в Україну. Розвиток туризму потребує кадрового забезпечення цієї динамічної сфери діяльності. Таким чином, розширення світових контактів, входження на всіх рівнях до світового співтовариства змінює соціальні орієнтири, стиль життя, формуючи відповідні запити до підготовки кадрів, які б були конкурентоспроможними й задовольняли сучасні потреби держави. Саме географія, як комплексна наука, яка дає широке уявлення про взаємозв”язки та взаємодію, взаємозалежність людської діяльності і природного середовища, і побудована на цій основі географічна освіта виявились спроможними задовольнити запити суспільства в підготовці спеціалістів в галузі туризму та міжнародних ринкових досліджень. При заснуванні кафедра мала дві спеціалізації: країнознавство і туризм. З самого початку кафедра стала “випускаючою”. На час заснування на кафедру прийшли студенти, що спеціалізувались з проблем рекреаційної географії при кафедрі фізичної географії та раціонального природокористування.

З 1993 року на кафедрі розпочато підготовку спеціалістів з менеджменту туризму та країнознавчих досліджень. З часу заснування і дотепер кафедра готує спеціалістів широкого університетського профілю за спеціалізаціями “Географія. Менеджмент туризму” та “Географія. Міжнародні дослідження регіонів” спеціальності “Географія” (07.05.01). Форма навчання денна. Підготовка спеціалістів ведеться за три-ступеневою системою: бакалавр-спеціаліст-магістр, на магістерський рівень приймаються особи з інших факультетів університету та вищих учбових закладів відповідної спеціалізації. Освітня діяльність За дванадцять років існування кафедрою підготовлено 360 спеціалістів, в тому числі 153 з країнознавства та 207 менеджерів туризму; 105 випускників отримали дипломи з відзнакою; 49 вступили до аспірантури різних учбових та наукових закладів; 18 чол. проходили стажування або займалися на магістерських курсах в закордонних учбових закладах (США, Японія, європейські країни) під час навчання, понад 20 чол. продовжили навчання в закордонних вузах.

Практично всі випускники працевлаштовані, переважна більшість з них працює за спеціальністю. Менеджери туризму працюють в туристичних фірмах, в зовнішньо-торгових, транспортних та банківських установах, в засобах масової інформації та реклами. Спеціалісти-країнознавці переважно задіяні в державних структурах: міністерствах (МЗС, МЗЕЗ), держадміністрації, інших урядових установах, а також в сфері малого бізнесу (зовнішньоторгові, консалтингові, туристичні фірми). Багато студентів починають працювати вже на останніх курсах, залишаючись в установах після проходження виробничої практики. Випускники аспірантури продовжують роботу в вузах та науково-дослідних установах. З випускників кафедри 10 чол. захистили кандидатські дисертації. Викладацький колектив кафедри, маючи тісні зв”язки з практикою, намагається враховувати вимоги, які висуваються до підготовки кадрів в динамічних ринкових умовах.

Підготовка спеціалістів в галузі туризму та міжнародних країнознавчих досліджень провадиться на основі базової географічної освіти. Спеціалісти, яких прагне готувати кафедра, орієнтовані на зовнішньо-економічну діяльність як в виробничий, так і в невиробничий сфері. Тому програми підготовки менеджерів туризму та країнознавців певною мірою пересікаються. Так, студенти протягом всього навчання на кафедрі отримують фундаментальні знання з основ теорії суспільної географії, особливостей функціонування господарських систем, з географії невиробничої сфери, етногеографії, географії культури, релігії та політичної географії, опановують статистичні та математико-статистичні методи дослідження, спеціальне картографування, ділове спілкування та протокол, вивчають основи маркетингу, особливості фінансової сфери та бухгалтерського обліку, організації міжнародного транспорту.

В той же час для кожної спеціалізації викладається блок спеціальних дисциплін фахової орієнтації. Для менеджерів туризму цей блок включає основи туризму, основи екскурсознавства та музеєзнавства, організацію і економіку туризму, системи гостинності в туризмі, рекреаційну географію та географію туризму, маркетинг і логістику в туризмі, менеджмент туризму і гостинності, туристичні ресурси України і світу, середовище туристичного бізнесу та туристичні ринки світу, міжнародні інформаційні системи в туризмі. Таким чином, менеджер туризму, підготовлений на основі університетської географічної освіти, має грунтовні знання як про туристичні ресуурси та можливість їх атрактації, так і про особливості функціонування економіки, ринку туристичних послуг на місцевому, національному та міжнародному рівнях, що дає змогу в практичній діяльності приймати не тільки оперативні, а і стратегічні рішення, робить такого спеціаліста-маркетолога конкурентоспроможним, краще підготовленим до умов роботи в сфері малого та середнього бізнесу.

Підготовка географів-країнознавців можлива лише на основі університетської географічної освіти. Країнознавство є комплексною географічною наукою, тому й підготовка фахівця в цій сфері має за мету надати знання та навички, необхідні для практичної роботи з міжнародних регіональних досліджень політичних, соціальних, етно-релігійних, економічних проблем. Виходячи з цих завдань, сформований блок спеціальних дисциплін включає оцінку регіонального середовища господарської діяльності, особливості міжнародних економічних та фінансово-кредитних відносин, функціонування транснаціональних корпорацій, географію зовнішньо-економічних відносин, міжнародний бізнес, основи міжнародного маркетингу, міжнародного права та економічного права, з основ аналітичної геополітики, дослідження міжнародних ринків та міжнародних інформаційних систем.

Таким чином, географи-країнознавці отримують грунтовні знання як з географічних, особливо суспільно-географічних дисциплін, так і з дисциплін міжнародної спеціалізації, мають більш диверсифіковану підготовку, що допомогає їм витримувати рівень вимог при вступі на роботу до установ, які займаються зовнішньо-економічною діяльністю, та успішно конкурувати при вступі в аспірантуру з економістами та міжнародниками. Планом підготовки фахівців обох спеціалізацій передбачається поглиблена регіоналізація, тобто студент під час навчання обирає відповідний регіон і спеціалізується на детальному вивченні його особливостей в усіх сферах життєдіяльності. Менеджери туризму спеціалізуються на дослідженні різнорідних ринків туристичних послуг, а країнознавці – на комплексних дослідженнях регіональних ринків.

Основою для поглибленої спеціалізації є наукова робота студентів з виконання курсових та дипломних робіт, а також поглиблена мовна підготовка. Кафедра приділяє значну увагу мовній підготовці майбутніх фахівців. В Європі, а Україна – європейська країна, стандартом освіти передбачено в відповідних сферах діяльності вільне володіння двома іноземними мовами. Навчальним планом кафедри передбачено посилене вивчення студентами іноземних мов, як європейських, так і східних (останнє є необхідною умовою спеціалізації на дослідженнях Азійського та Африканського регіонів). Забезпечується, шляхом введення до учбового плану фахового перекладу, удосконалення мовної підготовки з однієї з європейських мов, а також додаткове вивчення іншої європейської мови (зокрема, французької, іспанської, італійської) та східних мов. За час існування кафедра сприяла мовній підготовці спеціалістів із знанням арабської, турецької, японської, китайської, фарсі, індонезійської мов. Навчальні плани кафедри постійно переглядаються, доповнюються новими курсами спеціалізації, науковими семінарами.

В практиці викладання застосовується модульна система, рейтинговий контроль, ділові ігри та тренинги. Значна увага приділяється інформаційному забезпеченню учбового процесу згідно до сучасних вимог, які пред’являються випускникам при вступі на роботу та під час проходження виробничої практики, зокрема, володіння сучасною оргтехнікою та вміння працювати з сучасним програмним забезпеченням. Завдяки співробітництву з Університетом туризму, економіки і права, Інститутом Сходознавства НАН України кафедра забезпечує проведення певних занять в спеціалізованих обладнаних лабораторіях (наприклад, “інформцентр”. “готель” тощо). Розроблені плани підготовки бакалаврів та магістрів обох спеціалізацій.

Магістри обов’язково поглиблюють знання з мови регіону спеціалізації, оскільки наукова магістерська робота передбачає опрацювання на відповідній мові літературних джерел та статистичної інформації, яка отримана під час проходження виробничої практики в бізнесових структурах, представництвах та посольствах. Деталізується підготовка з історії, культури та релігії регіону спеціалізації. Крім загальних магістерських курсів, магістри менеджери туризму та рекреаційних систем поглиблюють знання з менеджменту гостинності, специфіки функціонування відповідних туристичних ринків та індустрії туризму України, бізнес-діяльності.

Магістри, що спеціалізуються на міжнародних країнознавчих дослідженнях регіонів, поглиблюють вивчення відповідних регіонів та ринків. Значна увага приділяється практичному опануванню студентами навичок, отриманих під час аудиторної роботи. Викладачі кафедри приймають участь в забезпеченні літніх учбових практик ІІ курсу, зокрема учбової маршрутної та комплексної географічної, яка останнім часом проводиться на базі факультету в с.Чорна Тиса Рахівського району Закарпатської області, вводячи в програму цих практик елементи спеціалізації. Власне силами кафедри забезпечується проведення навчально-виробничої зимової практики на ІІІ курсі, в ході якої майбутні менеджери туризму закріплюють знання з основ туризму та безпеки проведення спортивно-оздоровчих видів турдіяльності, з основ наукових досліджень, інформаційного забезпечення екскурсійної роботи, а географи-країнознавці опановують методику інформаційного забезпечення в сфері міжнародних регіональних досліджень.

Виробнича практика після ІІІ курсу передбачає ознайомлення з діяльністю відповідних спеціалізації фірм, державних та громадських установ. Виробнича практика після IV курсу передбачає вже роботу в відповідних структурах. Результати цієї виробничої практики оформляються згідно розроблених методичних рекомендацій і захищаються студентами на семінарських заняттях з відповідних курсів менеджменту.

Студенти кафедри під час навчання також опановують блок психолого-педагогічних дисциплін і проходять відповідну педагогічну практику після IV курсу: спеціалісти – в середніх загальноосвітніх школах, магістр – асистентську практику в вузах. Це дозволяє їм займатися викладацькою роботою в учбових закладах різного типу і є додатковими перевагами при працевлаштуванні, оскільки значно розширює спектр прикладання праці. Кафедра готує фахівців обох спеціалізацій за три-ступеневою системою: бакалавр – спеціаліст – магістр. Розроблені відповідні навчальні плани для кожного з рівнів. Передбачається, що на рівні бакалавра фахівець отримує певні навички пратичної роботи, що дозволяє йому займати посади виконавського рівня.

Підготовка спеціаліста націлена на використання даного фахівця як на роботах виконавського, так і управлінського рівнів. Підготовка магістрів має за мету забезпечити як практичну діяльність на управлінському рівні, так і наукову. Групи магістрів набираються по обох спеціалізаціях. Підготовкою передбачена поглиблена спеціалізація як на проблемних питаннях, так і на окремих регіонах з обов”язковим вивченням та вдосконаленням мови регіону спеціалізації. Всі спеціалізовані курси та наукові семінари забезпечені науково-методичним комплексом (програмами, робочими планами, методичними розробками тощо). Організації та постійному удосконаленню учбового процесу сприяє учбово-методична лабораторія в складі кафедри. Працівниками лабораторії забезпечується учбово-методична робота кафедри з підготовки до друку програм, забезпечення відповідними матеріалами практичних занять (інформаційно-статистичні матеріали, довідники, карти тощо), з науково-дослідної роботи.

Оскільки кафедра країнознавства і туризму була однією з перших в країні, хто розпочав підготовку спеціалістів зазначених напрямків, то й зараз кафедра надає методичну допомогу спеціалізованим вузам та кафедрам як Києва, так і України, співпрацює з зарубіжними навчальними закладами (Польща, Австрія). Студенти кафедри проходили стажування, переважно в туристичних фірмах, у трьох десятках країн світу. При кафедрі здійснюється також підготовка спеціалістів вищої кваліфікації в денній та заочній аспірантурі (за номером 11.00.02 – економічна та соціальна географія).

За час існування кафедри до аспірантури вступили 23 чол., в тому числі два іноземці (з Сірійської Арабської республіки та з Республіки Польщі), проходив стажування співшукач. На сьогодні маємо 14 аспірантів, в тому числі – 3 чол. денної та 11 чол. – заочної форми навчання. Методична і наукова робота За 12 років існування кафедри викладачами були підготовлені і вийшли друком понад 20 монографій, підручників та навчально-методичних посібників. Ряд підручників, посібників та навчально-методичних розробок знаходяться в роботі. Наукова робота кафедри зосереджена на питаннях розвитку туризму та рекреаційних дослідженнях, на дослідженнях регіональних ринків як в виробничій, так і в невиробничій сферах.

Протягом 1991-1994рр. викладачі кафедри приймали участь в розробці “Концепції державної програми розвитку міжнародного туризму в Україні”, яка виконувалась при організаційній підтримці інноваційного центру АН України (куратор – акад. М.О.Жулинський, відповідальний виконавець – к.г.н. Б.П.Яценко), і за якою були розроблені основи державної програми розвитку міжнародного туризму в країні та аванпроект Закону України про туризм. З 1997 р. по 2000 р. виконувалась наукова держбюджетна тема “Туристсько-рекреаційні ресурси та інвестиційний клімат індустрії туризму регіону”. Виконувались госпдоговірні роботи. За результатами наукових досліджень опублікована серія наукових статей, виступи на міжнародних та національних конференціях. Інформаційний обмін підтримується зі спорідненими учбовими закладами далекого та близького зарубіжжя. Встановлено контакти з центрами в ФРН, Австрії, Угорщині, Польщі, США та Японії. В межах СНД підтримуються контакти з вузами Москви та Санкт-Петербурга. Члени кафедри приймали участь в конференціях та інших наукових заходах у США, ФРН, Польщі, Австрії, Японії.