Молочко А.М.

Молочко А.М.
Осн. праці::
Картографические исследования природопользования (теория и практика работ). К., 1991 (в соавт.); Картографічне моделювання. К., 1999 (у співавт.); Радіоелектронна геодезія. К., 2001 (у співавт.); Геодезія. Статистична обробка та вирівнювальні обчислювання результатів вимірювань. К., 2003 (у співавт.); Вища геодезія. Вирівнювання типових побудов тріангуляції. К., 2004 (у співавт.); Картографія. К., 2008 (у співавт.).
Життєпис:

Молочко Анатолій Миколайович (04.07.1948, смт. Маньківка Черкас. обл.), канд. геогр. наук, проф., географ-картограф.

Закінчив 1971 Київ. ун-т геодезії та картографії каф., занесений до Книги кращих випускників Київ. ун-ту, 1975 асп-ру. сектора географії АН УРСР (нині Ін-т географії НАН України). Працював у відділі картографії. 1974–91 викладав картографію за сумісництв. на каф. екон. географії КДПІ ім. М. Горького.

У Київ. ун-ті з 1990: доц., з 1995 зав. каф. геодезії та картографії, з 2003 проф., 1991–94, з 1999 заст. декана з навч. роботи. 1991–95 за сумісн. зав. НДЛ геодезії, картографії і фотограмметрії (нині НДС картографії та геоінформатики). Наук. кер. держбюджетних тем. Канд. дис. “Теория и методика картографического исследования охраны атмосферного воздуха от загрязнения” (1989). Осн. напрями пед. діяльності: розробка освіт. програм і навч. планів підготовки на географічному ф-ті бакалаврів, спеціалістів, магістрів, зокрема напряму базової вищої освіти “Геодезія, картографія та землевпорядкування”.

Викладає нормат. та спец. курси: “Геодезія”, “Топографія з основами геодезії”, “Проектування та складання карт”, “Основи наук. досліджень”, “Картографічне моделювання”, “Геоіконіка”, “Основи топоніміки”, “Метрологія і стандартизація”, “Морська картографія”, ” Охорона праці”. Сфера наук. досліджень: картографічне моделювання, прикладна геодезія. Найсуттєвіші здобутки: розробка питань теорії і методики системного картографування природних і соц.-економ. територ. систем, зокрема в галузі раціонального природокористування, дослідження методології картографічного моделювання, удосконалення навч.-метод. планів і програм підготовки картографів в Україні, наук.-орг. та навч. робота у ВНЗ.

Чл. УГТ, чл. ред. колегій фахових видань: “Вісник геодезії та картографії”, “Картографія та вища школа”. Заст. голови ДЕК ф-ту, чл. метод. комісії МОН України з напряму освіти геодезія, картографія та землеустрій, чл. Вчен. рад Київ. ун-ту. Підготував 2 канд. наук.

Л-ра: Географи Київського Університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003; Персоналії // Картографія та вища школа: Зб. наук. праць. К., 2008. Вип. 13.

Я.Б. Олійник