Шищенко П.Г.

Шищенко П.Г.
Осн. праці::
Прикладная физическая география. К., 1988; Принципы и методы ландшафтного анализа в региональном проектировании. К., 1999; Географія: Навч. посіб. К., 2006 (у співавт.); Фізична географія України: Підруч. К., 2006 (у співавт.); Географія: Україна і світ. К., 2008; Загальне землезнавство: Підруч. К., 2008 (у співавт.), Фізична географія материків і океанів. Т.1. Азія.К., 2009 (у співавт.).
Життєпис:

Шищенко Петро Григорович (08.02.1936, с. Покришів Брусилівського р-ну Житомир. обл.), д-р геогр. наук, проф., географ.

Закінчив 1959 географічний ф-т Київ. ун-ту, з 1961 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1964 асист. фізичної географії каф., з 1969 заст. декана геогр. ф-ту, з 1969 доц., з 1971 зав. каф. фіз. географії; з 1985, 1994-99 – проф. та декан геогр. ф-ту. З 1989 проректор з навч. роботи природн. ф-тів; 1995-2000 зав. новоствореної географії України каф.; 1993-97, 2000-02 голова експерт. ради з геогр. наук ВАК України.

Канд. дис.: “Природні комплекси і фізико-геогр. районування Лівобережного Полісся УРСР” (1965), докт. дис. “Принципи і методи ландшафтного аналізу в регіональному проектуванні (на прикладі Української РСР)” (1984). З 1994 Почесний проф. Таврійського ун-ту, з 1995 Президент УГТ; з 2005 Почесний д-р Ужгородського нац. ун-ту. Учасн. міжн. геогр. конгресів в Гаазі (1996), Сеулі (2000), Глазго (2004), Тунісі (2008), Заслужений проф. Київ. у-ту (2009).

Фахівець у галузі регіон. фіз. географії, теорет. та метод. основ ландшафт. аналізу, застосування його принципів і методів у регіон. проектуванні; з питань теорії ландшафтогенезу, структури, динаміки та перетворення ландшафтів під впливом антропогенних факторів, фіз.-геогр. районування і ландшафт. картографування України; методів визначення стійкості й ступеня зміненості ландшафтів, їх систематики та класифікації, геоекол. основ проектування й планування, методики регіон. ландшафтно-меліоративних досліджень; дидактики, методики та інноваційних технологій вузівської і шкільної географії. Чл.-кор. АПН України, відмінник нар. освіти; акад. АН ВШ України з відділення наук про Землю. Лауреат Держ. премії України, засл. діяч в галузі науки і техніки України. Нагороджений медаллю “К.Д. Ушинський”.

Автор понад 500 наук. праць. Підготував 8 докторів, 23 канд. наук. Відзначений Почесною грамотою Верховної Ради України (2008), Подякою Президента України (2009).

Л-ра: Академіки Академії наук вищої школи: Довідник. К., 2007; Академія педагогічних наук України: Інформаційний довідник. К., 2002; Географічна енциклопедія України: В 3-х т. / Ред кол. О.М. Маринич та ін. К., 1989-1993. Т.3. П-Я; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Імена славних сучасників. К., 2004; Костриця М.Ю., Олійник Я.Б., Шевченко В.О. З любов’ю до рідної України: П.Г. Шищенко. Житомир, 2006; Хто є хто в Україні. К., 2004.

О.Ю. Дмитрук