Смирнов І.Г.

Смирнов І.Г.
Осн. праці::
Логістика: просторово-територіальний вимір. Монографія. К., 2004; Світове господарство в умовах глобалізації: Монографія. 2004 (у співавт.); Бізнесові основи міжнародного туризму: Навч. посіб. К., 2007; Транспортна логіка: Навч. посіб. К., 2008; Туристичне країнознавство: країни-лідери туризму: Навч. посіб. К., 2008 (у співавт.); Регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. К., 2009 (у співавт.); Логістика туризму: Навч-метод. посіб. Ів-Фр., 2009.
Життєпис:

Смирнов Ігор Георгійович (27.09.1946, м. Кам’янець-Подільський Хмельн. обл.), д-р геогр. наук, проф., економіко-географ, геологіст, країно знавець.

Закінчив 1976 географічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. “економіко-географ, викл. географії”, асп-ру заочно Сектору географії НАН України. У КТЕІ: 1973-97 асист., старш. викл., з 1988 доц. каф. зовнішньоеконом. діяльності, з 1993 заст. декана обліково-екон. ф-ту та ф-ту економіки, менеджменту та права.

У Київ. ун-ті: 1997-2006 доц. країнознавства та туризму каф. геогр. ф-ту, з 2006 проф., У 2007 присвоєно вчене звання проф. каф. країнознавства та туризму. Канд. дис. “Територіальна організація зв’язків промисловості та торгівлі та їх вдосконалення (на прикладі виробництва  і споживання тканин в Україні)” (1982), докт. дис. “Логістичний напрям у суспільній географії: теорія та практика досліджень” (2004).

Читає нормат. курс “Географія світ. госп-ва”, спецкурси: “Міжн. логістика”, “Маркетинг у туризмі”, “Логістика туризму”, “Географія транснаціональних корпорацій”, “Основи маркетингу”, “Основи геологістики”, “Міжн. бізнес”, “Міжн. турист. бізнес”, “Регіон. стратегії розв. бізнесу за корд.”.

Водночас працює проф. каф. міжн. туризму КНУКІМ та у Київ. славістичному ун-ті (каф. економіки та управ.) та у КНПУ ім. М.П. Драгоманова на каф. географії України та туризму. Фундатор наук. досліджень із розробки логістичного напрямку в сусп. географії. Розробив і застосував на практиці, наук. засади геопросторвого дослідження галузевих та регіон. логістичних систем, зокрема в туризмі та митній справі, на транспорті та в зовнішньоеконом.  діяльності.

Сфера наук. досліджень: геопросторові аспекти логістики, геоінформаційні системи в логістиці, логістика туризму, митна логістика, міжн. логістика, логістика транснаціональних корпорацій, єврологістика, світов. та укр. ринок логістичних послуг, агрологістика, фінанс.-банків. логістика, міжн. турист. бізнес, маркетинг у туризмі. Має міжн. сертифікати Ін-ту екон. розвитку Світ. банку (м. Вашингтон, США, 1995) та Польсько-амер. літньої екон. школи (м. Ольштин, Польща, 1992). Біографія вміщена в міжн. наук. довідниках “Marquise Who’s Who” (США, 1999, 2000), “Cambridge Biography Dictionary” (Великобританія, 2000, 2002, 2004).

Чл. спец. Вчен. ради геогр. ф-ту Київ. та Харк. ун-тів по захисту дис. Чл. ДЕК геогр. ф-ту. Голова ДЕК у Київ. міжн. ун-ті (2007-09). Чл. редколегій наук. зб.: “Географія та туризм” (Київ. ун-т) та “Географічні проблеми розвитку продуктивних сил” (Херсон. держ. пед. ун-т). Чл. редколегій укр. та міжн. логістичних журн.: “Logistics”, “Логистика. Проблемы и решения”, “Дистрибуция и логистика”. Автор понад 570 наук. та наук.-метод. праць, 3 монографій, 15 навч. посіб. Підготував  2 канд. наук.

Л-ра: Географи Київського університету: Довідник/ Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003, ; Географічний факультет у персоналіях. К., 2008.

О.О. Любіцева